Nederlands 
   Velgenstunthal   
 
  Home
Aflevering- en betalingsmogelijkheden Winkelwagen
Producten
  Zomersets
  Wintersets
 
Extra
  Contact gegevens
  Aflevering- en betalingsmogelijkheden
  Algemene Voorwaarden
 
  Winkelwagen

 

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Velgenstunthal.nl van mei 2008.


Artikel 1: Algemeen
Op alle aanbiedingen van Velgenstunthal.nl zijn de navolgende Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Naast deze algemene voorwaarden kan Velgenstunthal.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/ of aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Velgenstunthal.nl.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij de Velgenstunthal.nl van een schriftelijke orderbevestiging via e-mail, internet, fax of anderszins.
Velgenstunthal.nl heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de volgende voorwaarden, A/ de verzending geschiedt na vooruitbetaling of B/ bij het afhalen van de goederen wordt er contant afgerekend.

Artikel 3: Offertes
Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Elke aanbieding kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
Alle prijsopgaven zijn inclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen
Alle op de website van Velgenstunthal.nl vermelde aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
Velgenstunthal.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen
Alle genoemde prijzen op de website van Velgenstunthal.nl zijn inclusief 19% BTW.
Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Velgenstunthal.nl onder voorbehoud van type of drukfouten. Velgenstunthal.nl heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
De producten van Velgenstunthal.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 6: Afbeeldingen en Logo’s
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enzovoort opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding van een overeenkomst zijn.
Alle eventuele gebruikte logo’s behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7: Betaling
Tenzij anders is overeen gekomen zijn de volgende betalingsvoorwaarden van kracht, A/ bij opdracht (de verzending geschiedt na vooruitbetaling) of B/ bij het afhalen van de goederen wordt er contant afgerekend.
Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
In behandeling genomen reclames en/ of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending
De producten worden verzonden voor risico van Velgenstunthal.nl. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Bij ontvangst dienen de producten door de koper te worden gecontroleerd op beschadigingen. Bij schade moet dit direct aan de chauffeur worden gemeld.
De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door de transporteur opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Velgenstunthal.nl, eventueel na opslag bij de transporteur.
In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde zending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door de transporteur op te geven opslagplaats, zal Velgenstunthal.nl de koper een factuur sturen van de door Velgenstunthal.nl gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten evenals mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 25,00 euro. Velgenstuntal.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Velgenstunthal.nl hiertoe is overgegaan gelden de bepalingen te dezen van artikel 7.

Artikel 9: Levering en levertijd
Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hiervan bericht met een opgave van de reden van vertraging.
De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegen Velgenstunthal.nl.
Bestelde producten zijn ook af te halen op afspraak.
De koper is verplicht een levering van Velgenstunthal.nl op een eerder tijdstip dan door Velgenstunthal.nl is opgegeven te accepteren. Indien noodzakelijk kunnen verkochte zaken in gedeelten worden geleverd en/ of gefactureerd.

Artikel 10: Garantie
Velgenstunthal.nl staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend, tenzij anders vermeld.
De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar Velgenstunthal.nl of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er sprake is van aan Velgenstunthal.nl verwijtbare defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.
Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: Indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B: Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht en/ of heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Velgenstunthal.nl zijn verricht.
C: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht of andere van buitenkomende oorproducten of onheilen.
D: Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: Indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
F: Indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd of beschadigd.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde producten door Velgenstunthal.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Velgenstunhal.nl afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid beperking
Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/ of derden als gevolg van gebreken in de door Velgenstunthal.nl geleverde zaken en/ of diensten is Velgenstunthal.nl niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld. Velgenstunthal.nl is niet aansprakelijk voor gebreken in door haar geleverde zaken en/ of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
De aansprakelijkheid van Velgenstunthal.nl is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Velgenstunthal.nl beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/ of dienst.
Velgenstunthal.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeert gebruik of gebruik buiten de specificaties.
Verder aanvaardt Velgenstunthal.nl geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.

Artikel 14: Overmacht
Indien Velgenstunthal.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
Indien de overmacht 6 werkweken duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.
In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Velgenstunthal.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Velgenstunthal.nl zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel15: Ontbinding
Indien de koper zijn verplichtingen ten opzichte van Velgenstunthal.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is of wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn persoonlijke bezittingen of bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn persoonlijke bezittingen of bedrijf, producten of een deel daarvan verliest , is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Velgenstunthal.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
In gevallen onder 1 genoemd, heeft Velgenstunthal.nl het recht, zonder ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden  of gebruik te maken van het bepaalde onder artikel 11.
Velgenstunthal.nl is te allen tijde bevoegd dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Velgenstunthal.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Velgenstunthal.nl verrichte prestaties, en heeft Velgenstunthal.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
Ten aanzien van de wet Koop Op Afstand geldt voor de particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 dagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door Velgenstunthal.nl wordt terugbetaald.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de Rechtbank in het rechtsgebied Velgenstunthal.nl statutair gevestigd is.


Aflevering- en betalingsmogelijkheden Disclaimer