Nederlands 
   Velgenstunthal   
 
  Home
Aflevering- en betalingsmogelijkheden Winkelwagen
Producten
  Zomersets
  Wintersets
 
Extra
  Contact gegevens
  Aflevering- en betalingsmogelijkheden
  Algemene Voorwaarden
 
  Winkelwagen

 

Disclaimer
Disclaimer


Door deze website (Velgenstunthal.nl) te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Velgenstunthal.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Velgenstunthal.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Velgenstunthal.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Velgenstunthal.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Velgenstunthal.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Velgenstunthal.nl behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en eventuele logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Velgenstunthal.nl, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Alle eventuele gebruikte logo’s behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De afbeeldingen bij de genoemde producten zijn slechts ter oriëntatie en/ of verduidelijking weergegeven en kunnen daarom in werkelijkheid verschillen met de geleverde artikelen.

Velgenstunthal.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Velgenstunthal.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden.

Velgenstunthal.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright mei 2008, Velgenstunthal.nl

Aflevering- en betalingsmogelijkheden Disclaimer